Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 377 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 377

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 377

(1) Strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke
všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového
vztahu, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání
nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva
musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o
překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

(2) Jestliže povinná strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné
straně není zpráva včas doručena, má poškozená strana nárok na náhradu
škody, která jí tím vznikla.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300644