Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 392 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 392

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 392

(1) U práva na plnění závazku běží promlčecí doba ode dne, kdy měl být
závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti).
Spočívá-li obsah závazku v povinnosti nepřetržitě vykonávat určitou
činnost, zdržet se určité činnosti nebo něco strpět, počíná promlčecí
doba běžet od porušení této povinnosti.

(2) U práva na dílčí plnění běží promlčecí doba pro každé dílčí plnění
samostatně. Stane-li se pro nesplnění některého dílčího závazku splatný
závazek celý, běží promlčecí doba od doby splatnosti nesplněného
závazku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300664