Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 393 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 393

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 393

(1) U práv vzniklých z porušení povinnosti počíná promlčecí doba běžet
dnem, kdy byla povinnost porušena, jestliže není pro promlčení
některých těchto práv stanovena zvláštní úprava.

(2) U práv z vad věcí běží promlčecí doba ode dne jejich předání
oprávněnému nebo osobě jím určené nebo ode dne, kdy byla porušena
povinnost věc převzít. U nároků ze záruky za jakost běží promlčecí doba
vždy ode dne včasného oznámení vady během záruční doby a u nároků z
právních vad od uplatnění práva třetí osobou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300665