Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 403 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 403

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 403

(1) Promlčecí doba přestává běžet, jestliže věřitel zahájí na základě
platné rozhodčí smlouvy rozhodčí řízení způsobem stanoveným v rozhodčí
smlouvě nebo v pravidlech, jimiž se rozhodčí řízení řídí.

(2) Nelze-li určit začátek rozhodčího řízení podle odstavce 1, považuje
se rozhodčí řízení za zahájené dnem, kdy návrh, aby bylo rozhodnuto v
rozhodčím řízení, je doručen druhé straně do jejího sídla nebo místa
podnikání, popřípadě bydliště.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300675