Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 406 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 406

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 406

(1) Soudní nebo rozhodčí řízení zahájené proti jednomu spoludlužníku
způsobuje, že přestala běžet promlčecí doba proti jinému spoludlužníku,
jenž je s ním ohledně uplatněného nároku zavázán společně a nerozdílně,
jestliže jej věřitel vyrozumí písemně o zahájeném řízení před uplynutím
promlčecí doby.

(2) Je-li zahájeno proti věřiteli, jehož právo se promlčuje, soudní
nebo rozhodčí řízení třetí osobou ohledně závazku, k jehož splnění
použil věřitel plnění poskytnuté dlužníkem, přestane běžet promlčecí
doba ohledně práva věřitele, jestliže oznámí písemně dlužníku před
uplynutím promlčecí doby, že bylo proti němu zahájeno uvedené řízení.

(3) Jestliže řízení uvedené v odstavcích 1 a 2 skončí, platí, že
promlčecí doba ohledně práva věřitele nepřestala běžet, neuplyne však
dříve než jeden rok po skončení tohoto řízení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300678