Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 407 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 407

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 407

(1) Uzná-li dlužník písemně svůj závazek, běží nová čtyřletá promlčecí
doba od tohoto uznání. Týká-li se uznání pouze části závazku, běží nová
promlčecí doba ohledně této části.

(2) Placení úroků se považuje za uznání závazku ohledně částky, z níž
se úroky platí.

(3) Plní-li dlužník částečně svůj závazek, má toto plnění účinky uznání
zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek
závazku.

(4) Účinky uznání závazku způsobem uvedeným v odstavci 1 nastávají i v
případě, kdy jemu odpovídající právo bylo v době uznání již promlčeno.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300679