Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 409 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 409

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 409

Základní ustanovení

(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc
(zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na
něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní
cenu.

(2) Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň
stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření
smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V tomto
případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu stanovenou podle § 448.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300715