Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 428 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 428

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 428

(1) Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení,
jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez
zbytečného odkladu poté, kdy

a) kupující vady zjistil,

b) kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce,
kterou je povinen uskutečnit podle § 427 odst. 1 a 2, nebo

c) vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče,
nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží, popřípadě od dojití
zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě. U vad, na něž se vztahuje
záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba.

(2) K účinkům stanoveným v odstavci 1 se přihlédne, jen jestliže
prodávající namítne v soudním řízení, že kupující nesplnil včas svou
povinnost oznámit vady zboží.

(3) Účinky odstavců 1 a 2 nenastávají, jestliže vady zboží jsou
důsledkem skutečností, o kterých prodávající věděl nebo musel vědět v
době dodání zboží.

Záruka za jakostAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300734