Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 436 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 436

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 436

(1) Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem
(§ 345 odst. 2), může kupující:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou
opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(2) Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 1 kupujícímu náleží, jen
jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez
zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující
měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží
jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené
náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o
to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající
oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v
přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady
neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat
přiměřenou slevu z kupní ceny.

(3) Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v odstavci
2, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

(4) Vedle nároků stanovených v odstavci 1 má kupující nárok na náhradu
škody, jakož i na smluvní pokutu, je-li sjednána.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300742