Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 437 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 437

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 437

(1) Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným
způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a
odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

(2) Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo
neodstoupí od smlouvy podle odstavce 5, je prodávající povinen dodat
chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen
odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží;
zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu
vynaložení nepřiměřených nákladů.

(3) Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím
dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu
prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na
náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí
kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

(4) Dokud kupující nestanoví lhůtu podle odstavce 3 nebo neuplatní
nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že
vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu
po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má
toto oznámení účinek stanovení lhůty podle odstavce 3.

(5) Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z
odstavce 3 nebo 4, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny
nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl
odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle odstavce 3 nebo v
přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže
kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300743