Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 454 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 454

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 454

Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující
povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání
zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní
ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto
povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto
dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně
přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy
odstoupit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300760