Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 478 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 478

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 478

(1) Zhorší-li se nepochybně prodejem podniku dobytnost pohledávky
věřitele, může se věřitel domáhat podáním odporu u soudu do 60 dnů ode
dne, kdy se dověděl o prodeji podniku, nejpozději však do šesti měsíců
ode dne, kdy prodej byl zapsán do obchodního rejstříku (§ 488 odst. 1),
aby soud určil, že vůči němu je převod závazku prodávajícího na
kupujícího neúčinný.

(2) Není-li prodávající zapsán v obchodním rejstříku, může být podán
odpor u soudu do 60 dnů ode dne, kdy se věřitel doví o prodeji podniku,
nejpozději však do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy.

(3) Jestliže věřitel úspěšně uplatní právo podle odstavce 1 nebo 2, je
prodávající povinen vůči němu splnit závazek v době splatnosti a je
oprávněn požadovat od kupujícího poskytnuté plnění s příslušenstvím.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300786