Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 486 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 486

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 486

(1) Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající
chybějícím nebo vadným věcem. Jestliže chybějící věci nebo zjistitelné
vady věci nebyly zachyceny v zápisu podle § 483 odst. 1, nemůže být
právo na slevu přiznáno v soudním řízení, ledaže prodávající o nich
věděl v době předání věci. U vad zjistitelných až při provozu podniku
nastávají tyto účinky, jestliže tyto vady kupující neoznámí
prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při
odborné péči mohl zjistit, nejpozději však po uplynutí šesti měsíců ode
dne účinnosti smlouvy (§ 482). Ustanovení § 428 odst. 2 a § 439 platí
obdobně.

(2) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže podnik není
způsobilý pro provoz stanovený ve smlouvě a vady včas oznámené jsou
neodstranitelné nebo je prodávající neodstraní v dodatečné přiměřené
lhůtě, kterou mu kupující stanoví. Ustanovení § 441 platí přiměřeně.

(3) Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ohledně závazků,
jež na něho přešly a nebyly zachyceny v účetní evidenci v době
účinnosti smlouvy (§ 482), ledaže o nich kupující v době uzavření
smlouvy věděl.

(4) Pro právní vady prodávaného podniku platí obdobně § 433 až 435.
Nepřejde-li vlastnické právo k nemovitosti tvořící součást podniku na
kupujícího a prodávající neodstraní tuto vadu v přiměřené dodatečné
lhůtě, kterou mu kupující určí, může kupující od smlouvy odstoupit.

(5) Práva podle předchozích odstavců se nedotýkají nároků na náhradu
škody. Ustanovení § 440 platí obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300794