Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 488e 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 488e

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 488e

(1) Nájemce je povinen provozovat podnik s odbornou péčí a bez souhlasu
pronajímatele není oprávněn měnit předmět podnikání provozovaný v
pronajatém podniku.

(2) Práva a závazky, které náležejí k pronajatému podniku, přecházejí
účinností smlouvy o nájmu podniku na nájemce. To platí i pro práva a
povinnosti z pracovněprávních vztahů. Ustanovení § 477 odst. 2 až 4
platí obdobně. Pronajímatel ručí za závazky, které náležejí k
pronajatému podniku a vznikly před účinností smlouvy. Nájemce provozuje
pronajatý podnik pod svou firmou.

(3) Věřitel se může domáhat, aby soud prohlásil všechny závazky
pronajímatele, které náležejí k pronajatému podniku, za splatné k
účinnosti smlouvy o nájmu podniku, jestliže je nájmem podniku ohroženo
jejich plnění. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců od účinnosti
smlouvy o nájmu podniku, zaniká.

(4) Práva a závazky z pracovněprávních vztahů trvajících ke dni
skončení nájmu a z trvajících smluv o nájmu nebytových prostor
přecházejí na pronajímatele. Ostatní závazky související s pronajatým
podnikem se stávají splatnými.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300801