Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 488g 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 488g

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 488g

(1) Na základě smlouvy o nájmu podniku vzniká nájemci oprávnění užívat
označení, know-how a předměty průmyslového vlastnictví náležející
pronajímateli a související s pronajatým podnikem v rozsahu, v jakém je
toho třeba pro řádné provozování podniku, a to po dobu trvání nájmu.
Úhrada za užívání je součástí nájemného. Ustanovení zvláštních právních
předpisů o licenční smlouvě a zápisu licence do příslušných rejstříků
nejsou dotčena.

(2) Účinností smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části přechází
vlastnické právo ke zboží na skladě, k materiálu určenému ke
zpracování, k náhradním dílům a jiným věcem určeným podle druhu, které
se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku
nebo které slouží k odbytu, na nájemce. K přechodu vlastnictví však
dojde jenom tehdy, dohodnou-li strany přiměřenou úplatu za tyto věci v
rámci nájemného nebo mimo ně. Strany jsou povinny sepsat zápis o
převzetí těchto věcí, ve kterém bude uveden jejich soupis.

(3) Oprávnění podle odstavce 1 zaniká skončením nájmu, popřípadě
zápisem zániku licence do příslušné evidence na základě zániku nájmu.
Vlastnictví k předmětům uvedeným v odstavci 2 přechází okamžikem
skončení nájmu na pronajímatele. Strany jsou povinny sepsat zápis o
předání těchto věcí pronajímateli a pronajímatel je povinen uhradit
cenu věcí na základě zvláštní dohody.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300803