Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 521 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 521

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 521

(1) Uložitel je povinen nahradit opatrovateli škodu způsobenou mu
uloženou věcí, pokud jí nemohl opatrovatel odvrátit vynaložením péče
uvedené v § 517. Dále je uložitel povinen uhradit náklady, které
opatrovatel nutně nebo účelně vynaložil při plnění své povinnosti.

(2) U mimořádných nákladů, které byly nepředvídatelné v době uzavření
smlouvy, je opatrovatel povinen si vyžádat souhlas uložitele před
jejich vynaložením, je-li to možné. Jestliže uložitel nesdělí
opatrovateli bez zbytečného odkladu svůj nesouhlas, má se za to, že s
vynaložením nákladů souhlasí.

(3) Jestliže opatrovatel vynaloží náklady uvedené v odstavci 2, aniž si
předem vyžádal potřebný souhlas uložitele, a ten s jejich vynaložením
neprojeví dodatečně souhlas, může opatrovatel požadovat úhradu nákladů
v rozsahu, v kterém se uložitel o úsporu těchto nákladů obohatil.

(4) Náklady, k jejichž úhradě je opatrovatel oprávněn, je uložitel
povinen uhradit bez zbytečného odkladu poté, kdy byl o to opatrovatelem
požádán, nejpozději však při převzetí věci.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300838