Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 528 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 528

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 528

(1) Skladovatel je povinen věc převzít při jejím předání ukladatelem a
převzetí zboží písemně potvrdit.

(2) Potvrzení o převzetí věci ke skladování může mít povahu cenného
papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci
(skladištní list).

(3) Skladištní list může znít na doručitele nebo na jméno. Zní-li na
doručitele, je skladovatel povinen vydat zboží osobě, která skladištní
list předloží. Zní-li na jméno, je povinen věc vydat osobě v
skladištním listu uvedené. Skladištní list na jméno může oprávněná
osoba převádět rubopisem na jiné osoby, pokud v něm není převod
vyloučen. O rubopisu platí obdobně předpisy upravující směnky.

(4) Osoba oprávněná domáhat se na základě skladištního listu vydání
věci má postavení ukladatele a je povinna na požádání skladovatele
potvrdit na skladištním listu převzetí skladované věci, není však
povinna platit skladné. Není-li skladné zaplaceno, není skladovatel
povinen zboží vydat, uplatní-li zadržovací právo na zboží uloženém ve
skladu.

(5) Skladištní list musí obsahovat alespoň

a) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
podnikání, popřípadě bydliště skladovatele,

b) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
podnikání, popřípadě bydliště ukladatele,

c) označení a množství, váhu nebo objem uskladněného zboží,

d) údaj, zda skladištní list byl vydán na doručitele nebo na řad s
uvedením jména nebo firmy či názvu osoby, na jejíž řad byl vydán,

e) označení místa, kde je zboží uskladněno,

f) dobu, na niž je zboží uskladněno,

g) místo a den vydání skladištního listu a podpis skladovatele.

(6) Jestliže skladištní list neobsahuje jméno osoby, na jejíž řad je
vydán, považuje se za vystavený na řad ukladatele.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300845