Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 532 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 532

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 532

(1) Je-li skladování sjednáno na dobu určitou, může ukladatel věci
vyzvednout ještě před jejím uplynutím, musí však předtím zaplatit
skladné připadající na celou smluvenou dobu. Před uplynutím sjednané
doby může ukladatel požádat znovu o převzetí věci k uskladnění do konce
této doby a je povinen uhradit skladovateli náklady s tím spojené.

(2) Není-li uvedena lhůta, na kterou se smlouva uzavírá, má se za to,
že se uzavírá na dobu neurčitou. Ukladatel může požadovat kdykoli
vydání věci a je povinen zaplatit skladné za dobu, kdy věc byla
skladována. Vyzvednutím věci smlouva zaniká.

(3) Skladovatel je oprávněn smlouvu vypovědět jednoměsíční výpovědí.
Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena ukladateli.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300849