Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 533 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 533

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 533

(1) Skladovatel odpovídá za škodu na skladované věci, jež vznikla po
převzetí věci, a to až do jejího vydání, ledaže tuto škodu nemohl
odvrátit při vynaložení odborné péče.

(2) Skladovatel neodpovídá za škodu na věci, jestliže byla způsobena

a) ukladatelem nebo vlastníkem věci,

b) vadou nebo přirozenou povahou uložené věci, nebo

c) vadným obalem, na který skladovatel při převzetí věci ukladatele
upozornil a toto upozornění zahrnul do potvrzení o převzetí věci;
neupozornil-li skladovatel na vadnost obalu, neodpovídá za škodu na
věci jen tehdy, když vadnost obalu nebyla poznatelná.

(3) Vznikla-li škoda způsobem uvedeným v odstavci 2, je skladovatel
povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300850