Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 539 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 539

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 539

(1) Věci, které má objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla,
je povinen předat zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez
zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V pochybnostech se má za to, že
o cenu těchto věcí se nesnižuje cena za provedení díla.

(2) Neopatří-li věci objednatel včas, může mu pro to zhotovitel
poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po
předchozím upozornění opatřit věci na účet objednatele. Objednatel je
povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez
zbytečného odkladu poté, kdy jej o to zhotovitel požádá.

(3) Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření
není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300864