Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 547 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 547

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 547

Cena podle rozpočtu

(1) Na výši ceny nemá vliv, že cena byla určena na základě rozpočtu,
jenž je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do
uzavření smlouvy.

(2) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu, ohledně něhož ze
smlouvy vyplývá, že se nezaručuje jeho úplnost, může se zhotovitel
domáhat přiměřeného zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla
potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly
předvídatelné v době uzavření smlouvy.

(3) Byla-li cena určena na základě rozpočtu, který podle smlouvy se
považuje za nezávazný, může se zhotovitel domáhat, aby bylo určeno
zvýšení ceny o částku, o níž nevyhnutelně převýší náklady účelně
vynaložené zhotovitelem, náklady zahrnuté do rozpočtu.

(4) Nesouhlasí-li se zvýšením ceny objednatel, určí její zvýšení soud
na návrh zhotovitele.

(5) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy,
požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny podle odstavců 2 a 3 o částku, jež
přesahuje o více než 10 % cenu stanovenou na základě rozpočtu. V tomto
případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny
odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

(6) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavců 2 a
3, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,
že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě
rozpočtu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300872