Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 551 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 551

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 551

(1) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných
mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci
nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen
jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo
změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na
provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po
kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta
stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím
nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

(2) Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v odstavci 1,
neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla
způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich
použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla má
zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl
dílo v plném rozsahu.

(3) Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1,
odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných
objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300876