Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 552 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 552

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 552

(1) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající
se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má
být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o
změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může
kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

(2) Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím
provádění díla překážky uvedené v odstavci 1, nemá žádná ze stran nárok
na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné
péče.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300877