Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 553 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 553

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 553

(1) Stanoví-li smlouva, že objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět
díla na určitém stupni jeho provádění, je zhotovitel povinen včas
objednatele pozvat k provedení kontroly.

(2) Nesplní-li zhotovitel povinnost uvedenou v odstavci 1, je povinen
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

(3) Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván
nebo která se měla konat podle dohodnutého časového rozvrhu, může
zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestliže však účast na kontrole
byla objednateli znemožněna překážkou, kterou nemohl odvrátit, může
objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady způsobené
opožděním kontroly.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300878