Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 554 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 554

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 554

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením
a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě
stanoveném tímto zákonem. Je-li místem předání jiné místo, než je
uvedené v odstavcích 2 a 4, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí
díla.

(2) Není-li toto místo dohodnuto a smlouva zahrnuje povinnost
zhotovitele odeslat předmět díla, uskutečňuje se předání předmětu díla
jeho předáním prvnímu dopravci, který má uskutečnit přepravu do místa
určení. Zhotovitel umožní objednateli uplatnění práv z přepravní
smlouvy, pokud tato práva nemá objednatel již na základě této smlouvy.

(3) Jestliže smlouva nestanoví místo předání a ani povinnost
zhotovitele odeslat předmět díla, uskutečňuje se předání v místě, v
němž se podle smlouvy mělo dílo provádět; není-li ve smlouvě toto místo
určeno, uskutečňuje se předání v místě, o němž objednatel věděl nebo
musel vědět v době uzavření smlouvy, že v něm bude zhotovitel dílo
provádět.

(4) V případech, na něž se nevztahují odstavce 1 až 3, uskutečňuje se
předání díla v místě, kde má zhotovitel sídlo nebo místo podnikání,
popřípadě bydliště nebo organizační složku, jestliže její místo včas
objednateli oznámí.

(5) Předáním zhotovené věci nabývá k ní objednavatel vlastnické právo,
jestliže je do této doby měl zhotovitel, a na objednatele přechází
nebezpečí škody na zhotovené věci, jestliže je do této doby nesl
zhotovitel. Ustanovení § 444 až 446, § 455 až 459 a § 461 platí
obdobně.

(6) Požádá-li o to kterákoli strana, sepíše se o předání předmětu díla
zápis, který podepíší obě strany.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300879