Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 555 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 555

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 555

(1) Nezahrnuje-li smlouva povinnost zhotovitele předmět díla odeslat,
splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní
objednateli nakládat s předmětem díla řádně provedeným v místě
stanoveném v § 554. Zahrnuje-li závazek zhotovitele provést montáž jím
zhotovené, opravené nebo upravené věci, je závazek splněn řádným
provedením této montáže.

(2) Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené
teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je
zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.

(3) Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl
objednatel včas pozván, nebrání provedení zkoušek. Ustanovení § 553
odst. 3 o opakování zkoušek platí obdobně.

(4) Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami.
Není-li objednatel přítomen, podepíše zápis místo něho hodnověrná a
nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300880