Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 560 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 560

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 560

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému
ve smlouvě.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání (§
554); jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na
objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla,
na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této
záruky.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po době uvedené v odstavci
2, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

(4) Spočívá-li dílo ve zhotovení věci, platí obdobně ustanovení § 420
až 422 a § 426.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300885