Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 561 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 561

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 561

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny
použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí
nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na
nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení
trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300886