Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 575 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 575

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 575

(1) Mandatář může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena
mandantovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.

(2) Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovat
činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by
vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej upozornit, jaká
opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření
mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je
učinil sám, je mandatář k tomu povinen.

(3) Závazek mandatáře zaniká jeho smrtí, je-li fyzickou osobou, nebo
jeho zánikem, je-li právnickou osobou.

(4) Ohledně činnosti uskutečněné ode dne výpovědi do její účinnosti a
uskutečněné podle odstavce 2 má mandatář nárok na úhradu nákladů podle
§ 572 a na část úplaty přiměřené výsledku dosaženému při zařizování
záležitosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300900