Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 602 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 602

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 602

(1) V rámci smlouvy je zasílatel povinen plnit pokyny příkazce.
Zasílatel je povinen upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost jeho
pokynů. Neobdrží-li zasílatel od příkazce potřebné pokyny, je povinen
požádat příkazce o jejich doplnění. Při nebezpečí z prodlení je však
povinen postupovat i bez těchto pokynů tak, aby byly co nejvíce
chráněny zájmy příkazce, které jsou zasílateli známé.

(2) Stanoví-li smlouva, že před vydáním zásilky nebo dokladu
umožňujících nakládat se zásilkou, zasílatel vybere určitou peněžní
částku od příjemce nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí přiměřeně
ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu (§ 697 a násl.).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300927