Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 618 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 618

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 618

(1) Dokud dopravce zásilku nevydal příjemci, je odesílatel oprávněn
požadovat, aby přeprava byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo
aby s ní bylo jinak naloženo, a uhradí účelně vynaložené náklady s tím
spojené. Jestliže však byl vydán náložný list, může to odesílatel
požadovat jen na základě náložného listu. Byl-li náložný list již
předán osobě oprávněné požadovat vydání zásilky, může takové příkazy
udělit jen tato osoba. Bylo-li vydáno více stejnopisů náložného listu,
vyžaduje se předložení všech stejnopisů.

(2) Stanoví-li smlouva, že před vydáním zásilky dopravce vybere od
příjemce určitou peněžní částku nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí
přiměřeně ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu (§ 697 a násl.).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300943