Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 622 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 622

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 622

(1) Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím
převzetí dopravcem až do jejího vydání příjemci, ledaže ji dopravce
nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče.

(2) Za škodu na zásilce však dopravce neodpovídá, jestliže prokáže, že
byla způsobena:

a) odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky,

b) vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého
úbytku, nebo

c) vadným obalem, na který dopravce upozornil odesílatele při převzetí
zásilky k přepravě, a byl-li vydán nákladní nebo náložný list, byla v
něm vadnost obalu poznamenána; neupozornil-li dopravce na vadnost
obalu, neodpovídá dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této
vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky
poznatelná.

(3) Při škodě na zásilce vzniklé podle odstavce 2 je dopravce povinen
vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.

(4) Smlouvou je možno odpovědnost podle předchozích odstavců rozšířit.
Ustanovení smlouvy, kterou se omezuje odpovědnost dopravce stanovená
podle odstavců 1 až 3, jsou neplatná.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300947