Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 633 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 633

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 633

(1) Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek na účet
pronajímatele ve stavu, v jakém dopravní prostředek převzal s
přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

(2) Nájemce je povinen potřebu oprav, k jejichž provedení je povinen
podle odstavce 1, oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli.
Nesplní-li tuto povinnost, ztrácí právo na úhradu nákladů, může však
požadovat, o co se pronajímatel opravou obohatil.

(3) Právo na náklady podle odstavce 1 musí nájemce uplatnit u
pronajímatele do tří měsíců po jejich vynaložení, neučiní-li tak,
nemůže být právo přiznáno v soudním řízení, jestliže pronajímatel
oprávněně namítne, že právo nebylo uplatněno včas.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300958