Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 660 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 660

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 660

(1) Právo na provizi, nebyla-li uzavřena dohoda podle § 661, vzniká v
okamžiku, kdy

a) zastoupený splnil závazek ze smlouvy,

b) zastoupený byl povinen splnit závazek na základě smlouvy uzavřené s
třetí osobou, nebo

c) třetí osoba splnila závazek ze smlouvy.

(2) Právo na provizi vzniká nejpozději v okamžiku, kdy třetí osoba
splnila svou část závazku nebo byla povinna ji splnit, splnil-li
zastoupený svoji část. Jestliže však má třetí osoba splnit svůj závazek
až po uplynutí více než šesti měsíců po uzavření obchodu, vzniká
obchodnímu zástupci nárok na provizi po uzavření obchodu.

(3) Provize je splatná nejpozději v poslední den měsíce, který
následuje po skončení čtvrtletí, ve kterém na ni vzniklo právo.

(4) Od ustanovení odstavců 2 a 3 se lze dohodou odchýlit jen ve
prospěch obchodního zástupce.

(5) Je-li základem pro určení provize rozsah splněného závazku třetí
osoby, započítává se do tohoto základu i plnění neuskutečněné z důvodů,
za něž odpovídá zastoupený.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300989