Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 668 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 668

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 668

(1) Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, stanoví-li to smlouva nebo
neobsahuje-li smlouva ustanovení o době, na kterou byla uzavřena, nebo
nevyplývá-li omezení z účelu smlouvy.

(2) Smlouva sjednaná na dobu neurčitou může být ukončena kteroukoliv ze
stran výpovědí.

(3) Délka výpovědní lhůty je jeden měsíc pro první rok, dva měsíce pro
druhý rok, tři měsíce pro třetí a další roky trvání smluvního závazku.
Strany nemohou dohodnout kratší výpovědní lhůtu.

(4) Jestliže smluvní strany dohodnou delší výpovědní lhůty, než jaké
stanoví odstavec 3, nesmí být lhůta, kterou je vázán zastoupený, kratší
než lhůta, kterou musí dodržet obchodní zástupce.

(5) Nedohodly-li strany něco jiného, musí výpovědní lhůta skončit ke
konci kalendářního měsíce.

(6) Předchozí odstavce se použijí i na smlouvy uzavřené na dobu
určitou, které se změnily ve smlouvy na dobu neurčitou podle § 667, s
tím, že výpovědní lhůta bude počítána s přihlédnutím k uplynulé určité
době trvání smluvního závazku, která předcházela přeměně na smlouvu na
dobu neurčitou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300998