Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 669 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 669

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 669

Právo na odškodnění

(1) Obchodní zástupce má v případě ukončení smlouvy právo na
odškodnění, jestliže

a) zastoupenému získal nové zákazníky nebo rozvinul významně obchod s
dosavadními zákazníky a zastoupený má dosud podstatné výhody
vyplývající z obchodů s nimi, a

b) placení tohoto odškodnění je spravedlivé, jsou-li vzaty v úvahu
všechny okolnosti, zejména provize, kterou obchodní zástupce ztrácí a
která vyplývá z obchodů uskutečněných s těmito zákazníky; tyto
okolnosti zahrnují také použití nebo nepoužití konkurenční doložky ve
smyslu § 672a.

(2) Výše odškodnění nesmí překročit roční provizi vypočítanou z ročního
průměru odměn získaných zástupcem během posledních pěti let, a
trvala-li smlouva dobu kratší než pět let, musí být vypočítáno z
průměru za celé smluvní období.

(3) Přiznání odškodnění nezbavuje obchodního zástupce práva na náhradu
škody.

(4) Právo na odškodnění vznikne rovněž, jestliže ukončení smlouvy
nastane na základě úmrtí obchodního zástupce.

(5) Obchodní zástupce ztrácí právo na odškodnění podle odstavce 1,
jestliže neoznámí zastoupenému do jednoho roku od ukončení smlouvy, že
uplatňuje svá práva.

(6) Strany se nemohou před uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy
dohodnout odchylně od předchozích odstavců v neprospěch obchodního
zástupce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300999