Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 709 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 709

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 709

(1) Ve smlouvě o běžném účtu banka označí majitele účtu uvedením
obchodní firmy nebo názvu a sídla majitele a identifikačního čísla,
pokud bylo přiděleno, jde-li o osobu právnickou, nebo uvedením jména,
příjmení, bydliště a rodného čísla nebo data narození majitele,
popřípadě obchodní firmy, místa podnikání a identifikačního čísla,
jde-li o osobu fyzickou.

(2) Smlouva o běžném účtu může obsahovat dále

a) osoby oprávněné nakládat s peněžními prostředky na účtu a způsob
nakládání s nimi,

b) výši nebo způsob stanovení výše úrokové sazby, období splatnosti
úroků, které banka platí ze zůstatku peněžních prostředků na účtu jeho
majiteli, popřípadě ujednání, že úroky nebudou placeny,

c) lhůty, v nichž oznamuje banka majiteli účtu přijaté vklady a platby
a provedené výplaty a platby a výši zůstatku peněžních prostředků na
účtu a dále formu tohoto oznámení,

d) výši nebo způsob stanovení výše úplaty a způsob, jakým tuto úplatu
majitel účtu bance zaplatí, popřípadě ujednání, že úplata nebude bankou
požadována. Výši úplaty lze sjednat i odkazem na ceník banky.

(3) Uzavřít nebo změnit smlouvu o běžném účtu anebo ukončit vztah
založený smlouvou o běžném účtu (dále jen "nakládání s účtem") je
oprávněn majitel účtu. Jiná osoba než majitel účtu může nakládat s
účtem jen na základě zvláštní plné moci udělené majitelem účtu, na níž
je jeho podpis úředně ověřen. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje,
je-li plná moc udělena před bankou.

(4) Je-li zřízen účet pro více osob, má každá z nich postavení majitele
účtu. Spolumajitelé nakládají s účtem společně, pokud se ve smlouvě o
běžném účtu s bankou nedohodnou, že s účtem nakládá jeden z nich.
Nestanoví-li smlouva o běžném účtu nebo rozhodnutí soudu něco jiného,
jsou podíly všech spolumajitelů na zůstatku peněžních prostředků na
účtu stejné.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301042