Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 715 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 715

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 715

(1) Smlouva o běžném účtu může být majitelem účtu kdykoli písemně
vypovězena, i když byla uzavřena na dobu určitou. Dnem doručení
výpovědi bance smlouva o běžném účtu zaniká.

(2) Banka může smlouvu o běžném účtu kdykoli písemně vypovědět. Smlouva
o běžném účtu zaniká s účinností ke konci kalendářního měsíce, který
následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena majiteli účtu.

(3) Jestliže banka vypoví smlouvu o běžném účtu proto, že majitel účtu
porušil podstatným způsobem povinnosti ze smlouvy o běžném účtu, zaniká
smlouva o běžném účtu dnem doručení výpovědi majiteli účtu. Výpověď
musí být v tomto případě podána jako doporučená zásilka na adresu
uvedenou ve smlouvě o běžném účtu. Odmítne-li adresát výpověď převzít
nebo výpověď nebylo možné doručit, účinky doručení nastávají v den, v
němž držitel poštovní licence vrátil výpověď bance.

(4) Zanikne-li smlouva o běžném účtu, banka bez zbytečného odkladu
vypořádá pohledávky a závazky týkající se účtu, zejména provede platby
uskutečněné prostřednictvím platebních karet a šeků, pokud byly použity
do dne zániku smlouvy o běžném účtu, a dále je banka oprávněna si
započítat své pohledávky, které má vůči majiteli účtu ze smlouvy o
běžném účtu. Majitel účtu je povinen vrátit bance platební karty a
tiskopisy šeků, které mu k účtu vydala.

(5) Po vypořádání pohledávek a závazků týkajících se účtu banka účet
zruší. Zůstatek peněžních prostředků zrušeného účtu banka vyplatí
majiteli účtu, pokud nedal příkaz, aby jej banka převedla na jiný účet
nebo vyplatila jím určeným osobám. Banka je oprávněna si započítat svou
pohledávku na úplatu za převod zůstatku peněžních prostředků zrušeného
účtu na jiný účet, popřípadě svou pohledávku na úhradu nákladů
spojených s úschovou zůstatku peněžních prostředků, jestliže nemohl být
vyplacen ani převeden na jiný účet. Banka je povinna majiteli po
zrušení účtu písemně oznámit, ke kterému dni byl účet zrušen.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301048