Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 718 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 718

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 718

(1) Banka je povinna platit majiteli účtu úroky sjednané ve smlouvě o
vkladovém účtu. Nejsou-li výše úrokové sazby nebo způsob jejího
stanovení ve smlouvě o vkladovém účtu sjednány, činí úroková sazba
polovinu lombardní sazby stanovené Českou národní bankou ke dni, k
němuž se úroky připisují k zůstatku peněžních prostředků na účtu.

(2) Jsou-li peněžní prostředky uloženy na dobu kratší než jeden rok,
jsou úroky splatny po uplynutí lhůty, po kterou jsou peněžní prostředky
na účtu vázány, nebo po účinnosti výpovědi podle § 717 odst. 1.
Nebyla-li smlouva o vkladovém účtu sjednána na dobu určitou, jsou úroky
splatny nejpozději koncem každého kalendářního roku.

(3) Jsou-li peněžní prostředky uloženy na dobu delší než jeden rok, je
banka povinna na žádost majitele účtu úroky vyplatit po uplynutí
kalendářního roku.

(4) Úroky z peněžních prostředků na účtu náležejí majiteli účtu ode
dne, k němuž byly peněžní prostředky ve prospěch jeho účtu připsány, do
dne, který předchází dni, k němuž byly peněžní prostředky z účtu
majitele odepsány nebo k němuž byly vyplaceny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301053