Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 748 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 748

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 748

Není-li ve smlouvě stanoveno, na jakou dobu se uzavírá, zaniká smlouva
po uplynutí jednoho roku po jejím uzavření. Vyplývá-li ze smlouvy, že
ji strany zamýšlely uzavřít na dobu neurčitou a nesmluvily výpovědní
lhůtu, může ji kterákoli ze stran ukončit výpovědí, jež nabývá
účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
výpověď byla doručena druhé straně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301093