Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 761 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 761

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 761

(1) Právo hospodaření státních organizací s majetkem státu se řídí
dosavadními předpisy, včetně ustanovení § 64, 65 a § 72 až 74b
hospodářského zákoníku, do vydání nové úpravy zákony Federálního
shromáždění a národních rad.

(2) Ustanovení § 70 až 75 se použijí obdobně i na likvidaci jiných
právnických osob než obchodních společností, jestliže nemají právního
nástupce a z právních předpisů, jež je upravují, nevyplývá něco jiného.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301106