Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 764 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 764

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 764

(1) Právní povaha veřejných obchodních společností, komanditních
společností, společností s ručením omezeným a akciových společností,
které vznikly podle dosavadních předpisů, se řídí ustanoveními tohoto
zákona ode dne jeho účinnosti.

(2) Ustanovení společenské smlouvy, popřípadě stanov obchodních
společností uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím
ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho
účinnosti; společníci, popřípadě orgány obchodních společností
přizpůsobí do jednoho roku od tohoto dne společenské smlouvy, popřípadě
stanovy úpravě tohoto zákona a zašlou je rejstříkovému soudu. Jestliže
tak neučiní, vyzve je k tomu rejstříkový soud, který ve výzvě zároveň
stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí této dodatečné
lhůty soud společnost zruší a nařídí její likvidaci.

(3) Akcie vydané před účinností tohoto zákona, s nimiž jsou spojeny
výhody, které tento zákon nepřipouští, pozbývají těchto výhod dnem
účinnosti tohoto zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301109