Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 765 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 765

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 765

(1) Družstva, která vznikla před účinností tohoto zákona, se přeměňují
na společnosti nebo družstva podle tohoto zákona způsobem, který
stanoví zvláštní zákon.

(2) Družstva přeměněná podle odstavce 1 přizpůsobí své stanovy tomuto
zákonu ve lhůtě stanovené zvláštním zákonem uvedeným v odstavci 1. Do
této doby předloží své stanovy přizpůsobené úpravě družstev podle
tohoto zákona rejstříkovému soudu s žádostí o provedení potřebných změn
v obchodním rejstříku. S přizpůsobenými stanovami předloží současně
zápis o členské schůzi, na které byla schválena změna stanov. Zápis
zahrne schválenou výši zapisovaného základního jmění a podíly členů na
něm. Zapsáním změn se pokládají dosavadní družstva za družstva založená
podle tohoto zákona.

(3) Právní povaha družstev uvedených v odstavci 1 se řídí do zápisu
změn v obchodním rejstříku podle odstavce 2 dosavadními právními
předpisy a stanovami.

(4) Jestliže družstva uvedená v odstavci 1 nepožádají o provedení změn
v obchodním rejstříku ve stanovené lhůtě a neučiní tak ani po výzvě
soudu, nařídí soud likvidaci družstva.

(5) Ustanovení zvláštního zákona uvedeného v odstavci 1, jež upravují
majetkové podíly na čistém obchodním jmění družstva, se použijí i pro
určení podílu na likvidačním zůstatku. Není-li rozdělení schváleno
valnou hromadou oprávněných osob, rozhodne o rozdělení soud.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301110