Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 766 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 766

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 766

(1) Zakladatelé družstevních podniků podle zákona č. 162/1990 Sb., o
zemědělském družstevnictví, zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém,
spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví, zřizovatelé podniků
(hospodářských zařízení) občanských sdružení a účastníci společných
podniků podle hospodářského zákoníku převedou uvedené podniky na
obchodní společnosti nebo družstva podle tohoto zákona, a to nejpozději
do jednoho roku ode dne nabytí jeho účinnosti, anebo je do této doby
zruší. Nestane-li se tak, soud i bez návrhu nařídí likvidaci uvedených
podniků. Totéž platí pro komanditní společnosti na akcie. Ustanovení §
69 se použije přiměřeně.

(2) Právní povaha a vnitřní poměry právnických osob uvedených v
odstavci 1 až do přeměny na obchodní společnosti nebo družstva,
popřípadě do zrušení se řídí dosavadními právními předpisy.

(3) Je-li zakladatelem právnických osob uvedených v odstavci 1
družstvo, počíná lhůta jednoho roku stanovená v odstavci 1 běžet od
nabytí účinnosti zvláštního zákona (§ 765 odst. 1).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301111