Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 767 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 767

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 767

(1) Likvidace právnických osob podle § 764 a 766 se provádí podle
ustanovení tohoto zákona. Likvidační zůstatek se však rozděluje podle
dosavadních předpisů, stanov, zakládací listiny, společenské či jiné
smlouvy; není-li rozdělení takto upraveno, použijí se přiměřeně
ustanovení tohoto zákona, která svým obsahem jsou nejbližší formě
likvidované právnické osoby.

(2) Trvání jiných právnických osob vyvíjejících podnikatelskou činnost,
než které jsou uvedeny v § 764 až 766 a které vznikly před nabytím
účinnosti tohoto zákona podle dřívějších právních předpisů, zůstává
tímto zákonem nedotčeno. Jejich právní povaha a vnitřní právní poměry
se řídí právními předpisy, podle nichž byly zřízeny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301112