Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 772 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 772

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 772

Zrušují se:

1. § 352 občanského zákoníku č. 141/1950 Sb.,

2. zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním
styku (zákoník mezinárodního obchodu),

3. hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 82/1966 Sb.,
zákonného opatření č. 13/1967 Sb., zákona č. 69/1967 Sb., zákona č.
72/1970 Sb., zákona č. 138/1970 Sb., zákona č. 144/1975 Sb., zákona č.
165/1982 Sb., zákona č. 98/1988 Sb. a zákona č. 103/1990 Sb.,

4. zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve
znění zákona č. 112/1990 Sb.,

5. zákon č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování,

6. zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech,

7. zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví,

8. zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném
družstevnictví,

9. § 1 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 4 zákona č. 174/1950 Sb., o dražbách
mimo exekuci,

10. zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve
znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb., s výjimkou
ustanovení § 2, 3, 13 až 16, § 17 odst. 2 písm. c), § 18 odst. 1, § 19
odst. 1 písm. i), § 22 písm. j), § 43 až 56, 58 a 64,

11. § 13 odst. 1 a § 16 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů,

12. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 81/1989
Sb., o povinném projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů a
konkretizaci závazných výstupů státního plánu u dodávek produkce,

13. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 256/1990
Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž
provádění se vyžaduje povolení zahraničně obchodní činnosti,

14. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 132/1991
Sb., kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční
majetkovou účastí vzniknout bez povolení,

15. vyhláška ministerstva národní obrany č. 118/1964 Sb., kterou se
vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací určených
k zajištění obranyschopnosti státu, ve znění vyhlášky č. 144/1989 Sb.,

16. vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého
strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky
dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb., č.
107/1981 Sb. a č. 28/1990 Sb.,

17. vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 136/1964 Sb.,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských
výrobků, ve znění vyhlášky č. 27/1990 Sb.,

18. vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 137/1964 Sb.,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel
pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. a
vyhlášky č. 26/1990 Sb.,

19. vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 174/1964 Sb., kterou se
vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv, ve znění vyhlášky
č. 181/1989 Sb.,

20. vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a
hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 87/1966 Sb.,
o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě, ve znění
nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb.,

21. vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a
vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní
podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních
prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských
prací, ve znění vyhlášky č. 147/1989 Sb.,

22. vyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví,
spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu č.
187/1968 Sb., kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu
budov pro bydlení,

23. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 152/1971 Sb., o
hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě,

24. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 156/1971 Sb., o
hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě,

25. vyhláška předsedy Státní banky československé a Federálního
ministerstva financí č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v
socialistických organizacích,

26. vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích, ve znění vyhlášky č.
124/1991 Sb.,

27. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních
prací,

28. vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 77/1977
Sb., o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě,

29. vyhláška Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství
č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních
výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu, ve znění
vyhlášky č. 30/1990 Sb.,

30. vyhláška Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977
Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve
znění vyhlášky č. 1/1987 Sb. a vyhlášky č. 3/1990 Sb.,

31. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků
chemického průmyslu, ve znění vyhlášek č. 26/1982 Sb. a č. 12/1988 Sb.,

32. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978
Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské
techniky, ve znění vyhlášky č. 148/1989 Sb.,

33. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 1/1980 Sb., kterou se
vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství,
lesním a vodním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 37/1990 Sb.,

34. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky
polygrafických výrobků, ve znění vyhlášky č. 199/1989 Sb.,

35. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků
dodávaných organizacemi vnitřního obchodu, ve znění vyhlášky č.
200/1989 Sb.,

36. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 61/1980
Sb., o zřizování a činnosti organizačních složek československých
právnických osob v zahraničí,

37. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 62/1980
Sb., o kontrole zahraničně obchodní činnosti,

38. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu a
Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 64/1980
Sb., o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými
poznatky ve vztahu k zahraničí,

39. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 140/1980
Sb., o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o
použití a využití dovezeného zboží,

40. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky
zdravotnických a veterinárních výrobků, ve znění vyhlášky č. 142/1989
Sb.,

41. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 53/1981
Sb., o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti
dopravy,

42. vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č.
57/1981 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování
zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto
služeb,

43. vyhláška Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č.
61/1981 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování
zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto
služeb,

44. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a
ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování,
ve znění vyhlášky č. 180/1989 Sb.,

45. vyhláška Federálního ministerstva financí č. 179/1982 Sb., o
rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací,

46. vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení
vědeckotechnického rozvoje, ve znění vyhlášky č. 154/1989 Sb.,

47. vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
č. 23/1983 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování
zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole
těchto služeb,

48. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin, ve znění
vyhlášky č. 140/1989 Sb.,

49. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 104/1983
Sb., o dovozu investičních celků,

50. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 8/1984 Sb., o
základních podmínkách některých činností prováděných Československými
státními dráhami v souvislosti s přepravou,

51. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
11/1984 Sb., o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců,

52. vyhláška Ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické
republiky č. 61/1984 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k
poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a
o kontrole těchto služeb,

53. vyhláška Federálního ministerstva hutnictví a těžkého
strojírenství, Federálního ministerstva všeobecného strojírenství a
Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 13/1985 Sb., o
základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek
uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších
dodávek určených pro tuzemsko, ve znění vyhlášky č. 29/1990 Sb.,

54. vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o
základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného
zpracování dat, ve znění vyhlášky č. 170/1989 Sb.,

55. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu, Federálního
ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, Federálního
ministerstva všeobecného strojírenství a Federálního ministerstva
elektrotechnického průmyslu č. 31/1986 Sb., o základních podmínkách
dodávky vývozních investičních celků,

56. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 130/1988
Sb., o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům
socialistických organizací se zemědělskou výrobou,

57. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 155/1988
Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků,

58. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 156/1988
Sb., o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných
výrobků,

59. vyhláška Federálního ministerstva dopravy a spojů č. 143/1989 Sb.,
o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek,

60. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
57/1990 Sb., o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od
ustanovení § 295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví Federálního
ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, Ministerstva
výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a Ministerstva
výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky,

61. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 265/1990
Sb., o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních
osob,

62. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990
Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění
zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění
zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami,

63. vyhláška Státní banky československé č. 386/1991 Sb., o platebním
styku a zúčtování,

64. vyhláška Státní banky československé č. 414/1991 Sb., o
mezibankovním platebním styku a zúčtování,

65. výnos Federálního ministerstva dopravy č. 17.525/1981, o postupu
československých organizací při poskytování zahraničně hospodářských
služeb při přepravě věci (registrován v částce 33/1981 Sb.),

66. výnos Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
2/1984 ze dne 15. listopadu 1984, kterým se stanoví odchylná úprava
hospodářských závazků pro stavby jaderně energetických částí elektrárny
Temelín (registrován v částce 1/1985 Sb.),

67. vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 4/1952 Ú. l., kterou se
vydávají podrobnější předpisy o dražbách mimo exekuci,

68. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených organizacemi
zahraničního obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 12/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

69. základní podmínky dodávky výrobků dovážených organizacemi
zahraničního obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění doplňku
ze dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 10/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

70. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených organizacemi
zahraničního obchodu Metalimex a Kerametal, vydané ministrem
zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků
provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
27/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

71. základní podmínky dodávky výrobků dovážených organizacemi
zahraničního obchodu Metalimex a Kerametal, vydané ministrem
zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků
provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem Federálního
ministerstva zahraničního obchodu č. 26/1977 Věstníku Federálního
ministerstva zahraničního obchodu,

72. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
obchodu Pragoexport, vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25.
července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem Federálního
ministerstva zahraničního obchodu č. 11/1977 Věstníku Federálního
ministerstva zahraničního obchodu,

73. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených organizacemi
zahraničního obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 13/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

74. základní podmínky dodávky výrobků dovážených organizacemi
zahraničního obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1977 Věstníku
Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

75. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
obchodu Československá keramika, vydané ministrem zahraničního obchodu
dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem
Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 25/1977 Věstníku
Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

76. základní podmínky dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního
obchodu Československá keramika, vydané ministrem zahraničního obchodu
dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených doplňkem ze
dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 24/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

77. základní podmínky dodávky strojírenských výrobků pro vývoz, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 5/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

78. základní podmínky dodávky strojírenských výrobků z dovozu, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 5/1980 Věstníku
Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

79. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených organizacemi
zahraničního obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydané ministrem
zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků
provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
6/1979 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

80. základní podmínky dodávky surovin, materiálů a výrobků dovážených
organizacemi zahraničního obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydané
ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
doplňků provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 5/1979 Věstníku
federálního ministerstva zahraničního obchodu,

81. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
obchodu Ferromet, vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25.
července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem Federálního
ministerstva zahraničního obchodu č. 7/1978 Věstníku Federálního
ministerstva zahraničního obchodu,

82. základní podmínky dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního
obchodu Artia a a. s. Slovart, vydané ministrem zahraničního obchodu
dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených doplňkem ze
dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 19/1981 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

83. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
obchodu Artia a a. s. Slovart, vydané ministrem zahraničního obchodu
dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených doplňkem ze
dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 18/1981 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
obchodu,

84. základní podmínky dodávky pro vývoz potravin a zemědělských
výrobků, vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964,
ve znění změn a doplňků provedených výnosem Federálního ministerstva
zahraničního obchodu č. 33/1977 Věstníku Federálního ministerstva
zahraničního obchodu,

85. základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu,
vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění
změn a doplňků provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 19/1983 Věstníku
Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

86. výnos Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 7.
července 1978, kterým se vydávají základní podmínky dodávky sklářských
výrobků vyvážených akciovou společností Skloexport.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301117