Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - ČÁST PÁTÁ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » ČÁST PÁTÁ

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. V období jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí,
že lhůta podle § 200db odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro potřeby zápisu
pro zmeškání lhůty prodlužuje o dalších pět pracovních dnů, a to i v
případě, že je lhůta prodloužena podle § 200db odst. 2 občanského
soudního řádu.

3. Do 31. prosince 2006 vydá rejstříkový soud na žádost vždy listinný
úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve
sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v obchodním
rejstříku není; neověřený opis nebo potvrzení ani opis nebo potvrzení v
elektronické podobě se nevydávají a ustanovení § 28 odst. 3 a 5
obchodního zákoníku se nepoužijí. Do 31. prosince 2006 lze obchodní
rejstřík vést pouze v listinné podobě; ustanovení § 27 odst. 1 věta
druhá a § 33 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí.

4. Osoba, která splňuje podmínky podle § 183i odst. 1 tohoto zákona ke
dni účinnosti tohoto zákona, může vykonávat právo výkupu účastnických
cenných papírů podle § 183i až 183n obchodního zákoníku do tří měsíců
ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak toto právo zaniká.


Obchodní zákoník ›  ČÁST PÁTÁ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301129