Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 323b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 323b

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 323b

(1) Finanční zajištění může být sjednáno jako zástavní právo k
finančnímu nástroji. Je-li zastaveným finančním nástrojem investiční
nástroj, použije se na finanční zajištění zástavním právem k finančnímu
nástroji ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího cenné
papíry ^16), pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Bylo-li to sjednáno, je příjemce finančního zajištění oprávněn
podle sjednaných podmínek vykonávat práva se zastaveným finančním
nástrojem spojená a nakládat s ním, včetně práva převést finanční
nástroj na třetí osobu nebo zastavit zastavený finanční nástroj. Je-li
příjemce finančního zajištění oprávněn nakládat se zastaveným finančním
nástrojem, není oprávněn nakládat s tímto finančním nástrojem
poskytovatel finančního zajištění.

(3) Jestliže příjemce finančního zajištění podle odstavce 2 nakládá se
zastaveným finančním nástrojem, zástavní právo příjemce finančního
zajištění zaniká.

(4) Jestliže příjemce finančního zajištění nakládá podle odstavce 2 se
zastaveným finančním nástrojem, je povinen nahradit chybějící zastavený
finanční nástroj rovnocenným finančním kolaterálem nejpozději v den,
kdy je splatná zajištěná pohledávka finančního charakteru; tím není
dotčeno ustanovení § 323a odst. 8.

(5) Bylo-li to sjednáno, může příjemce finančního zajištění v případě,
kdy nakládá podle odstavce 2 se zastaveným finančním nástrojem, místo
nahrazení chybějícího zastaveného finančního nástroje rovnocenným
finančním kolaterálem podle odstavce 4, započíst zajištěnou pohledávku
proti pohledávce poskytovatele finančního zajištění na poskytnutí
rovnocenného finančního kolaterálu. Nejsou-li tyto pohledávky stejného
druhu, dojde před započtením k ocenění finančních nástrojů, které jsou
předmětem pohledávek, a nahrazení těchto pohledávek peněžitými
pohledávkami ve stejné měně ve výši jejich ocenění. Pokud není způsob
ocenění předem sjednaný, provede se ocenění způsobem, který je obvyklý
na finančních trzích.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300572