Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 369a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 369a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 369a

(1) Ve vztahu mezi podnikateli nebo ve vztahu mezi podnikateli a
veřejnoprávními korporacemi nebo podnikateli a státními příspěvkovými
organizacemi, jehož předmětem je úplatná dodávka zboží nebo služeb,
vzniká věřiteli právo na úrok z prodlení stanovený předpisy práva
občanského (§ 369) dnem následujícím po dni splatnosti nebo po uplynutí
lhůty k placení ceny dodávky stanovenými smlouvou, jsou-li splněny
podmínky uvedené v odstavci 3.

(2) Není-li den nebo lhůta splatnosti ceny dodávky stanovena smlouvou,
vznikne právo na úrok z prodlení, aniž je zapotřebí výzvy k plnění,

a) uplynutím 30 dnů ode dne, kdy dlužník obdržel fakturu nebo obdobnou
žádost o zaplacení,

b) není-li možno určit den obdržení faktury nebo obdobné žádosti o
zaplacení, uplynutím 30 dnů od obdržení zboží nebo služby,

c) obdrží-li dlužník fakturu nebo obdobnou žádost o zaplacení dříve než
zboží nebo služby, uplynutím 30 dnů od obdržení zboží nebo služby, nebo

d) jestliže zákon nebo smlouva ukládá převzetí nebo ověření shody zboží
nebo služby se smlouvou a jestliže dlužník obdrží fakturu nebo obdobnou
žádost o zaplacení před nebo při převzetí nebo před nebo při ověření
shody, uplynutím 30 dnů po tomto pozdějším datu.

(3) Věřitel má právo požadovat úroky z prodlení jenom v míře, v jaké
splnil své zákonné a smluvní povinnosti a jestliže neobdržel dlužnou
částku v době její splatnosti, ledaže dlužník není odpovědný za
prodlení.

(4) Dohoda stran odchylná od odstavců 2 a 3 a dohoda o výši úroku
odchylná od výše stanovené předpisy práva občanského (§ 369), která je
i s ohledem na konkrétní okolnosti případu, praxi zavedenou mezi
stranami a na obchodní zvyklosti zřejmě zneužívající ve vztahu k
věřiteli, je neplatná. Jestliže soud zjistí, že dohoda podle věty prvé
je zneužívající a neexistuje objektivní důvod pro úpravu ve smlouvě
odchylnou od odstavců 2 a 3 nebo o odchylné výši úroku, použijí se
odstavce 2 a 3 a výše úroku stanovená předpisy obecného občanského
práva; právo na náhradu škody podle § 369 odst. 2 není dotčeno.

(5) Žalobu z důvodu, že smluvní podmínky určené pro obecné používání
jsou zřejmě zneužívající ve smyslu odstavce 4, může podat a účastníkem
řízení být i právnická osoba založená s cílem hájit zájmy středních a
malých podniků. ^18)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300636